Regulamin Oddziału

Regulamin o/Wrocław:

Władze oddziału

1. Władzami oddziału są:
a) walne zebranie,
b) prezes zarządu,
c) zarząd,
d) komisja rewizyjna.

Walne Zebranie

2. W walnym zebraniu mają prawo udziału członkowie zwyczajni i członkowie kandydaci, zwani dalej członkami oddziału, o ile nie zalegają ze składkami. Członkowie kandydaci nie mają prawa głosowania.
3. Walne zebranie jest zwoływane przez prezesa:
a) nie rzadziej niż raz w roku,
b) na wniosek 1/3 członków oddziału,
c) na żądanie oddziałowej komisji rewizyjnej.
W przypadkach b) i c) prezes ma obowiązek zwołać walne zebranie we wskazanym, najwyżej trzydziestodniowym terminie, uwzględniając proponowane punkty porządku obrad.
Wybór władz i zmiana regulaminu oddziału mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Walnego Zebrania.
4. Walne zebranie:
a) wysłuchuje sprawozdania ustępującego prezesa i komisji rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom zarządu. Nieudzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej oddziału przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż jeden rok.
b) wybiera prezesa oddziału na roczną kadencję.
c) jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania, w której biorą udział dwaj kandydaci o najwyższym poparciu. Prezesem zostaje ten, który uzyska zwykłą większość głosów.
d) wybiera komisję rewizyjną na czas kadencji prezesa lub jego zastępcy
e) ustala wysokość maksymalnych składek członkowskich uchwalanych przez zarząd dla członków oddziału,
f) wybiera delegatów na Konwent,
g) uchwala regulamin oddziału bezwzględną większością głosów,
h) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane statutem oraz regulaminem oddziału.
5. Do ważności walnego zebrania konieczne jest zawiadomienie – z czternastodniowym wyprzedzeniem – wszystkich członków oddziału o jego miejscu, terminie i głównych punktach obrad oraz wysokości zobowiązań z tytułu składek.
6. Jeżeli wniesione odwołania od decyzji zawieszających członkostwo nie zostały jeszcze rozpatrzone, zawiadamia się również Sąd Naczelny.
7. Ponadto do ważności walnego zebrania wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych członków oddziału. W drugim terminie, nie wcześniej niż godzinę po pierwszym, walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.
8. Niezbędne do obradowania kworum stanowi połowa przybyłych.
9. Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że regulamin przewiduje inaczej.

Zarząd

10. Zarząd oddziału składa się z co najmniej trzech osób: prezesa, sekretarza i skarbnika.
11. Zarząd oddziału zbiera się z inicjatywy prezesa przynajmniej raz na kwartał. Prezes zwołuje posiedzenie zarządu również na wniosek dwóch jego członków lub komisji rewizyjnej.
12. W posiedzeniu zarządu oddziału musi uczestniczyć ponad połowa jego członków, w tym prezes.
13. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.
14. Do kompetencji Zarządu oddziału należy:
a) kierowaniem działalnością oddziału
b) wykonywanie uchwał walnego zebrania oddziału
c) ustalenie kwoty składki członkowskiej
d) współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich,
e) inne działania i obowiązki przewidziane niniejszym regulaminem
f) wyznaczenie wiceprezesa w drodze uchwały Zarządu
15. Prezes odpowiada za oddział podczas swej kadencji. Jego obowiązki to:
a) reprezentowanie oddziału,
b) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
c) kierowanie pracami zarządu oddziału,
d) przygotowanie projektu porządku obrad walnego zebrania,
e) udzielanie informacji o działalności oddziału na żądanie władz krajowych,
f) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem.
16. Sekretarz odpowiada za:
a) dostępność materiałów informacyjnych KoLibra, a w szczególności Deklaracji Ideowej, członkowskiej i Regulaminu oraz kontakt z mediami,
b) prowadzenie aktualnej listy adresowej członków oddziału z ich adresami e-mail i telefonami, na podstawie której zawiadamia się członków o walnym zebraniu oddziału.
c) wypełnianie regulaminowych i statutowych terminów powiadamiania o walnych zebraniach oddziału,
d) archiwizację niezbędnych dokumentów oddziału,
e) kopiowanie deklaracji członkowskich i protokołów z walnego zebrania i przekazywanie ich do centrali,
f) wykonywanie poleceń prezesa oddziału i innych zadań oraz obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem i statutem.
17. Skarbnik odpowiada za:
a) finanse oddziału, dyscyplinę składkową i powiadamianie członków o stanie uregulowania składek oraz o grożącym ustaniu członkostwa z racji ich nieopłacania na miesiąc przed terminem statutowym,
b) współpracę z sekretarzem i wnioskowanie o skreślenie osób zalegających ze składkami,
c) przekazywanie składki centralnej do centrali,
d) wykonywanie poleceń prezesa oddziału i innych zadań oraz obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem i statutem.
18. Zarząd Oddziału może tworzyć i rozwiązywać koła i sekcje. Koordynuje także ich działalność do czasu uchwalenia wewnętrznego regulaminu.

Komisja Rewizyjna

19. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądu Naczelnego i zarządu oddziału.
20. Pracami komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego obrad Walnego Zebrania.
21. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Do ważności jej obrad wymagana jest obecność ponad połowy członków, w tym przewodniczącego.
22. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
23. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
b) wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie członkom zarządu absolutorium,
c) interpretacja niniejszego regulaminu,
d) orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz kół i sekcji oddziału z niniejszym regulaminem; w przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu,
e) orzekanie o zgodności działań zarządu oraz władz kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału i regulaminami zarządu oraz kół i sekcji oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień komisja rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności,
f) informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych nieprawidłowościach,
g) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem.
24. Komisja rewizyjna ma prawo uczestnictwa, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oddziału i władz kół i sekcji. Komisja rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty oddziału.